11.04 potato and flowers

 
Murasaki,shiro,beni
 
 
Photo, yuuji hiromoto